Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

21:09
6046 6b2c 450
10:21
0029 4651 450
10:20
10:17
4138 76ef 450
10:08
9793 9692 450

November 02 2019

23:18
3964 6ace 450
21:57
6403 6bc5 450
21:54
6477 22f6 450

thunder:

via weheartit

21:44
7813 5e8f 450
21:43
7834 1201 450
21:41
20:57
9074 489a 450
20:57
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer
20:55
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viainsanedreamer insanedreamer
20:54
8710 c8be 450
Reposted fromtfu tfu vianothingiseverything nothingiseverything
20:54
20:52
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaautosennosc autosennosc
20:51
3609 866d 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaautosennosc autosennosc
20:51
4245 53d2 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaautosennosc autosennosc

February 07 2019

23:46
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl