Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

21:23
4447 00bf 450
Reposted from4777727772 4777727772
21:23
4450 863d 450
Reposted from4777727772 4777727772
21:23
9359 f0d3 450
Reposted fromVictorialies Victorialies viakikkeer kikkeer
21:23
4448 5818 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:23
4443 d1f2 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:21
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
21:20

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

October 12 2018

22:12
2755 0850 450
Reposted bympakompabiempata mpakompabiempata
22:12
2754 aebf 450
22:12
2753 5114 450
Reposted byhashMashe
22:11
2752 a190 450

October 10 2018

23:09
1524 ab74 450
23:03
0117 c2cd 450
23:00
3591 dde5 450
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
22:58
1502 3b3d 450
Reposted from4777727772 4777727772
22:58
1520 4621 450
Reposted from4777727772 4777727772

October 09 2018

12:44
7385 ab35 450
Reposted from4777727772 4777727772
12:39
0010 1452 450
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
12:35
6501 d660 450
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
12:35
8152 5ada 450
Barcelona
Reposted frompeper peper viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl